• Home
  • Publications
  • Highly efficient operation of curved mirror VCSELs and their uniform characteristics

Research Area

Author

  • Maiko Ito, Tatsushi Hamaguchi, Tomohiro Makino, Kentaro Hayashi, Jared A Kearns, Maho Ohara, Noriko Kobayashi, Shoetsu Nagane, Koichi Sato, Yuki Nakayama, Yukio Hoshina, Tatsurou Jyoukawa, Takumi Watanabe, Yuichiro Kikuchi, Seiji Kasahara, Susumu Kusanagi, Yuya Kanitani, Eiji Nakayama, Rintaro Koda, Noriyuki Futagawa
  • * External authors

Company

  • Sony Group Corporation

Venue

  • LDC

Date

  • 2022

Share